Big Pike 2021- Ķeram Lielās!

Big Pike 2021- spiningošanas sacensību nolikums.

Spiningošanas sacensības Big Pike 2021

Sacensību Nolikums.

 1. SACENSĪBU MĒRĶIS:
 • pieredzes apmaiņa starp dalībniekiem;
 • C&R popularizēšana, sacensībās jāievēro princips – noķer, nofotografē, atbrīvo.
 1. ORGANIZATORS:

– Biedrība “Makšķernieku klubs Osprey” sadarbībā ar veikalu Eholotes.lv.

NORISES LAIKS:

– 2021. gada 4. maijs, no plkst. 7.00 līdz plkst. 16.00.

 1. NORISES VIETA:

– Ķīšezers, Baltezeri, Juglas ezers un tos savienojošie kanāli. Starts un finišs Jaunciema Ostā, Jaunciema gatve 135B, Jaunciems, Rīga, Latvija.

 1. DALĪBNIEKI un ĶERŠANAS METODE:

4.1. Sacensībās var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vai ārvalstu viesis, kurš aizpildījis pieteikuma formu un iemaksājis dalības maksu organizatora norādītā bankas kontā, pilnā apmērā, norādot sacensību nosaukumu un dalībniekus – Big Pike 2021Vārds Uzvārds vai ekipāžas nosaukums. Dalībnieki, jaunāki par 18 gadiem var piedalīties tikai ar vecāku atļauju, tiks izskatīti individuāli pieteikumi un nepieciešams spec-akcepts no organizatora.

4.2. Gadījumā, ja ekipāžas dalībnieks nevar ierasties uz sacensību startu, organizators izskata jautājumu par dalībnieka aizstāšanu, maksa papildus 20 EUR.

4.3. Sacensībās atļauta tikai viena līdaku ķeršanas metode – spiningošana ar mākslīgo ēsmu.

 1. DALĪBNIEKU PIENĀKUMI:

5.1. veikt organizatora noteikto dalības maksu noteiktajā termiņā;

5.2. ievērot un izpildīt organizatora prasības un norādījumus, šo nolikumu, Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus (22.12.2015 MK noteikumus Nr.800), Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos (09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92), kā arī citus likumus un normatīvos aktus, kas ir spēkā norises vietā un laikā, tai skaitā fiziskās distancēšanās noteikumus un citus “Covid-19” vīrusa ierobežošanas pasākumus.

5.3. Sacensību dalībniekiem, sacenību laikā jālieto sejas maskas. Izņēmums var būt, ja abi ekipāžas dalībnieki ir no vienas mājsaimniecības.

5.4. Ievērot vispārējas ētikas un pieklājības prasības pret makšķerniekiem ezerā, sacensību dalībniekiem un sacensību organizatoru.

 1. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA UN TERMIŅI:

6.1. Sacensībām, ievērojot nolikumā rakstīto, var pieteikties ekipāžas vienas laivas sastāvā, makšķernieku skaits laivā ir ierpbežots – ne vairāk kā 2 spiningotāji.

6.2 Pieteikumus pieņem līdz 2021. gada 28. Aprīlim,  plkst. 23:59, dalībnieku skaits var tikt ierobežots.

6.3 Dalības maksa par dalību Big Pike 2021 50 EUR apmērā par katru ekipāžu jāiemaksā līdz 2021. gada 29. aprīlim ieskaitot.

Lūdzam pieteikties pa e-pastu [email protected] vai pa tālruni 29377888 vai veikalā eholotes.eu , darba laikā.

 1. Vispārīgie noteikumi.

7.1. Sacensības notiek saskaņā ar organizatoru sastādīto programmu un grafiku.

7.2. Sacensību dalībniekiem jāpaziņo līdz 2021. gada 28. Aprīlim,  plkst. 23:59, par savu laivas ielaišanas vietu. Sacensību organizētājs, nozīmēs precīzu laiku kad dalībnieki var ielaist savu laivu, tādā veidā izvairoties no pulcēšanās laivu ielaišanas vietās. Organizētājs paredz 15 min. laivas ielaišanai. Ja dalībniekiem nepieciešams ilgāks laiks, to individuāli saskaņo ar organizatoru.

7.3. Noķerto zivju fotogrāfijas uzņem un nosūta paši ekipāžas dalībnieki.

7.4. Covid-19 noteikumi, kuri būs spēkā sacensību laikā, obligāti jāievēro visiem sacensību dalībniekiem.

 1. NOĶERTĀ LOMA REĢISTRĀCIJA:

8.1. Loma reģistrēšana notiek elektroniski uz organizatora  norādīto telefona numuru, aplikācijā WhatsApp, elektroniski jāiesniedz zivs fotogrāfijas, kas atbilst šādiem kritērijiem:

8.1.1. zivs nofotografēta 2 reizes – tūlīt pēc iesmelšanas uztveramajā tīkliņā, pie laivas, ūdenī, neizņemot mānekli un uz organizatora piešķirtās mērlentes tā, lai skaidri redzams zivs garums un skaitļi uz mērlentes, bet atlaižot zivi filmējam video, kuru arī iesūtām What’s App aplikācijas grupā.

8.1.2. fotogrāfijā uz mērlentes ir jābūt redzamam zivs kreisajam sānam, zivs jāgulda uz labā sāna.

8.1.3. fotogrāfijas/video tiek uzņemtas tikai ar dalībnieku telefoniem, kuru numuriem jābūt reģistrētiem pieteikuma formā;

8.1.4. Zivs fotogrāfijas un video jānosūta nekavējoties, tūlīt pēc to uzņemšanas.

 1. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA:

9.1. Vērtētas tiek līdakas, kuras noķertas Big Pike 2021 sacensību laikā, nofotografētas atbilstoši šim nolikumam un fotogrāfijas iesniegtas nekavējoties pēc zivs noķeršanas. Katra individuāla zivs tiek pieņemtas vērtēšanā tikai vienu reizi. Ja zivs noķerta tai pašā dienā atkārtoti tā rezultātam nekvalificējas.

9.2. Sacensību rezultātu veido punkti, ko piešķir par katru garuma centimetru 3 (trīs) garākajām zivīm katrai ekipāžai. (Viens līdakas centimetrs = viens punkts.)

9.3 Zivs garums tiek fiksēts tikai pilnos centimetros, noapaļojot uz augšu. Piemēram, līdaka 71.2cm tiek reģistrēta kā 72 cm.

Zivis, kas neatbilst noteiktajam minimālajam izmēram, protokolā reģistrētas netiek. Nekādiem izmēriem zem noteiktā minimālā izmēra noapaļošana nav spēkā. Piemēram, līdaka 59.90 cm, nav uzskatāma par 60cm garu līdaku.

9.4. Atbilstoši saņemtajiem punktiem, ekipāžām tiek sadalītas vietas, uzvar ekipāža, kura spēja savākt visvairāk punktus kopvērtējumā.

9.5.  Vienādu komandas punktu gadījumā augstāku vietu ieņem tā ekipāža, kurai ir reģistrēta garāka zivs. Ja atkal vienādi – uzvarētāju nosaka caur papildus disciplīnu kastingā, kuru improvizē organizators.

 1. EKIPĀŽU DALĪBNIEKIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS:

10.1. Dalībnieki ir pieteikti sacensībām un par ekipāžas startu ir samaksāta dalības maksa pilnā apmērā nolikumā noteiktā termiņā.

10.2. Dalībniekiem ekipāžu jānodrošina ar:

10.2.1. uzlādētu mobilo tālruni ar interneta pieslēgumu, fotografēšanas funkciju un uzinstalētu aplikāciju WhatsApp, tādējādi nodrošinot iespēju uzņemt un nosūtīt fotoattēlus katrā sacensību dienā;

10.2.2. derīgu Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti vai dokumentu, kas atļauj makšķerēt bez tās;

10.2.3. spiningošanai nepieciešamajiem rīkiem, mākslīgajiem mānekļiem un piederumiem saudzīgai zivs uztveršanai un atbrīvošanai. Laivā jābūt vismaz vienam uztveramajam tīkliņam un speciālām knaiblēm un citiem instrumentiem saudzīgai āķa izņemšanai.

10.2.4. ar organizatora izsniegtiem atbilstošā posma atribūtiem, kas nepieciešami loma verificēšanai.

10.3 Ekipāžu dalībnieki par savu drošību uz ūdens, maksķerēšanas un kuģošanas noteikumu ievērošanu pilnā mērā atbild tikai personīgi.

10.4 Sacensību dalībniekiem ir tiesības ziņot par citu komandu nesportisku rīcību, proti, rīcību, kas ir pretrunā ar šo nolikumu. Info jāapstiprina ar pierādījumiem – iesūtot foto vai video pierādījumus organizatora izveidotajā Watts App grupā. Pēc šāda pārkāpuma iesūtīšanas, tālākos lēmumus pieņem tiesneši un par to paziņo visiem sacensību dalībniekiem. Tiesnešu lēmums nav apstrīdams.

 

 1. DALĪBAS MAKSA:

11.1 Dalības maksa ekipāžai ir 50 EUR.

11.2 Dalības maksa par sacensībām jāiemaksā līdz 2021. gada 28. Aprīlim, ieskaitot.

11.3 Dalības maksa jāpārskaita:

Biedrībai Makšķernieku klubs Osprey, konts  LV38RIKO0002930174354, Luminor banka.

11.4 Maksājuma uzdevumā jānorāda – par dalību Big Pike 2021, ekipāžas nosaukums un dalībnieku Vārds/Uzvārds .

 1. SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM AIZLIEGTS:

12.1 Piedalīties sacensībās manāmā alkohola reibumā (manāmu alkohola reibumu nosaka sacensību tiesnesis un šis lēmums nav apstrīdams).

12.2 Pieteikt reģistrācijai un sūtīt fotogrāfijas ar zivīm, kuras nav iegūtas sacensību dienā, sacensībām noteiktajā laikā un no sacensībām reģistrētās laivas( sods sarkanā kartīte).

12.3 Izmantot dzīvu vai beigtu dabīgo ēsmu, tās daļas vai modifikācijas.

12.4 Izrādīt vai demonstrēt klaju necieņu attiecībā uz citiem sacensību dalībniekiem, sportistiem, tiesnešiem, skatītājiem, organizatoriem, tienešu kolēģiju un tās pieņemtajiem lēmumiem.

12.5 Vienlaicīgi izmantot vairāk kā vienu mānekli.

12.6 Velcēt, atstāt mānekli ūdenī pārvietojoties.

12.7 Atrasties tuvāk par 60m citiem kuģošanas līdzekļiem, gan tādiem, kas piedalās sacensībās, gan arī tādiem, kas nepiedalās.

12.8 Jebkādā veidā traucēt citiem makšķerniekiem, kuri piedalās sacensībās.

12.9 Paturēt lomā noķertās līdakas.

12.10. Sacensību laivā, jeb kādā veidā uzglabāt zivis(sarkanā kartīte).

12.11. Piestāt krastā bez sacensību tiesenša atļaujas, laivai visu sacensību laiku ir jābūt redzamai. Kīšezerā – robeža ir kanāla mute pie golfa laukuma, bet Juglas ezerā – līdz Juglas upei, upē iebraukt aizliegts.

12.12. Sacensību laikā organizators aicina ievērot visus kuģošanas ierobežojumus, kuri ir spēkā sacensību teritorijā. Ja sacensību organizators saņems informāciju par konstatētiem pārkāpumiem no kontrolējošām institūcijām, ekipāžas tiks anulēts.

12.13. Sacensību tiesneši ir tiesīgi izteikt brīdinājumu (dzelteno kartīti) par sacensību noteikumu vai vispārēju ētikas normu neievērošanu. Otrā dzeltenā kartīte automātiski nozīmē lielākās zivs atskaitīšanu no ekipāžas rezultāta. Pēc divām dzeltanajām kartītēm seko sarkanā kartīte, kas nozīmē ekipāžas diskvalifikāciju no sacensībām.

12.14. Tiesneši ir tiesīgi komandai uzreiz piešķirt sarkano kartīti, ja pārkāpums ir rupjš vai tieši ietekmējis ekipāžas rezultātu.

 1. DROŠĪBA, DATU AIZSARDZĪBA, FILMĒŠANA UN FOTO

13.1 Piesakoties sacensībām dalībnieks apliecina, ka organizators drīkst izmantot viņa nodotos datus savām vajadzībām ciktāl tas attiecas uz šo sacensību organizēšanu, reklāmu, norisi un atskaitēm pēc tām.

13.2 Reģistrējoties sacensībām dalībnieks, ar savu parakstu apliecina, ka:

13.2.1 viņa veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties sacensībās;

13.2.2 par savu drošību, tai skaitā pie un uz ūdens, pilnā mērā viņš ir atbildīgs personīgi;

13.2.3 ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīsies no rīcības, kura rada citu drošības vai veselības apdraudējumu;

13.2.4 dalībnieks dod atļauju sacensību organizatoram un sacensību tiesnesim sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu, kuros sportisti ir atpazīstami, publicēšanai presē, televīzijā, un internetā.

 1. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA:

14.1 Augstāko vietu ieņem ekipāža ar lielāko punktu summu, kuru veido 3 garākās līdakas, kuras noķertas Big Pike 2021 sacensību laikā.

 1. APBALVOŠANA:

15.1 Sacensību organizators apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus ekipāžu vērtējumā.

15.2 . Organizators var piešķirt papildus veicināšanas balvas par citiem sasniegumiem, piemēram – lielākā līdaka sacensībās, labākais sacensību foto, atraktīvākā ekipāža un tamlīdzīgi.

15.3. Balvu fondu sacensībām nodrošina veikals Eholotes.lv. Tā kopējā summa vismaz 3000 EUR apmērā – Jugis LiFePo4 akumulatori, BigBait inventārs, Grundens apģērbi no veikala Eholotes.lv. Iespējamas papildus balvas no citiem atbalstītājiem.

15.4. Uzvarētēji tiks apbalvoti indivudālā kārtā, pēc iepriekšējas vienošānās ar uzverētājiem.

P.S. Šis ir Nolikums projekts un Nolikums var tikt precizēts, ja būs nepieciešamas izmaiņas tā saskaņošanas procesā. Šīs sacensības tiek pānotas Covid-19 laikā un tas var ietekmēt sacensību norisi vai sarīkošanu.

Lai būtu pastāvīgi informēti  par jaunumiem  – aicinām sekot mūsu FB lapai, kurā publicejam visas aktualitātes.

Big Pike 2021- individuālo spiningošanas sacensību nolikuma pielikums nr 1 .

Ņemot vērā pašreiz aktuālo Covid-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumiem un situāciju Latvijā, organizators Biedrība “Makšķernieku klubs Osprey” nosaka šādus papildinājumus esošajam nolikumam:

 1. Sacensībās tiek organizētas attālināti, sacensību laikā, dalībniekiem ir aizliegts pamest savus peldlīdzekļus bez tiesnešu uzaicinājuma.
 2. Sacensību dalībnieku skaits ir ierobežots līdz 50 ekipāžām (max 100 cilvēkiem).
 3. Sacensību starts tiek dots sadalot laivas pa pāriem, pēc to motora jaudas. Pirmās startē laivas ar lielāko motora jaudu. Starts tiks dots ar 10 sekunžu intervālu. Tādā veidā izvairoties no bīstamiem apdzīšanas manevriem utml.
 4. Sacensību dalībniekiem jāinformē sacensību organizētājs par laivu ielaišanas vietu, ja tāda ir nepieciešama. Dalībnieki kuri laivu nolēmuši ielaist Jaunciema ostā, Jaunciema gatve 135B, Jaunciems, Rīga tiks paredzēts īpašs laika intervāls laivas ielaišanai. Dalībnieki savu autotransportu var pamest tikai ar organizatora uzaicinājumu. Laivas ielaišana tiks kordinēta uz vietas. Laivu ielaišanai organizators paredzējis 5 min, taču ņemot vērā laivu dažādo specifikāciju utml. Šis laiks var tikt mainīts. Laivu ielaišanas laikā secensību dalībniekiem nepieciešams izvairīties no kavēšanās, pulcēšanās u.c. darbībām kas ir pretrunā ar organizatora rīkojumiem.
 5. Sacensību rezultāti tiks apkopoti elektroniski.
 6. Sacensību apbalvošana notiks attālinātā kārtībā- nosūtot balvas caur kurjerdienestu, vai tās būs iespējams saņemt veikalā eholotes.eu iepriekš vienojoties par konkrētu laiku ar organizatoru.
 7. Ja dalībnieki ir no dažādām mājsaimniecībām tiem ir jālieto mutes un degunu aizsedzošas maskas.
 8. Laivu tehnisko inspekciju veic divi tiesneši pēc nejušības principa. Apskate tiek veikta laivai atrodoties uz ūdens vai pie laivas ielaišanas ūdenī. Šāda apskate ir nepieciešama, lai nodrošinātu godīgu sacensību norisi un nodrošinātu sacensību dalībnieku drošību.
 9. Tāpat organizators aicina ievērot 2 mājsaimniecību principu kontaktējoties ar sacensību organizatoriem, tiesnešiem, fotogrāfu un citu apkalpojošo personļu, kā arī ievērot 2m distanci.
 10. Sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu drošību uz ūdens un visu epidemioloģisko ierobežojumu ievērošanu sacensību laikā- sejas masku lietošanu, 2 metru distances ievērošanu utml.

Ja dalībniekiem rodas kādi papildus jautājumi vai nepieciešams kāda no pielikuma punktu skaidrojums, lūdzam sazināties ar sacensību organizatoru izmantojot e-pastu [email protected] vai tālruni 29377888 (jautāt pēc Elvija Meistera).