Garantija un atteikuma tiesības

Garantija
Visām Eholotes.eu interneta veikalā iegādātajām precēm ir ražotāja garantija.
Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pieciem gadiem. Informācija par ražotāja garantijas termiņu izvēlētajai precei atrodama preces aprakstā vai sazinoties ar Eholotes.leu pārstāvi.
Ja ražotāja noteiktais garantijas termiņš precei ir īsāks par 2 gadiem, likumiskās garantijas ietvaros, patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tam paredzētājam mērķim.
Juridiskām personām, kas nav patērētājs, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā garantija.
Svarīgi! Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt: –

 • pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
 • ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā);

Informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem atrodama ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotāja pārstāvniecībai vai sazinoties ar Eholotes.eu.
Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori, piederumiem, kuriem ir ierobežots resurss (drošinātāji u.tml.).
Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

 • precei ir bojājumi, kas radušies pircēja, lietotāja vainas dēļ:
 • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
 • prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts lietošanas instrukcijā;
 • prece, kas ir bojāta lietotāja dēļ (piemēram- saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns u.tml.);
 • ja bojājums būs radies barojošā sprieguma, kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (triecieni, skrāpējumi);
 • ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
 • dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
 • ja izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;
 • papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota;
 • prece izmantota ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
 • garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.

Pirms preces nodošanas remontā parūpējieties par datu drošību. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, tāpēc datu rezerves kopijas jāveido pirms nodošanas Garantijas servisā.
Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, sazinieties ar Eholotes.eu vai vērsieties ražotāja norādītajā Garantijas servisā.
Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.


Pretenziju un sūdzību pieteikšanas un izskatīšanas kārtība

Pretenzijas pieteikšanas laiks par iegādātām precēm ir 24 mēneši no preces pirkuma brīža.
Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas sešu mēnešu laikā pēc preces iegādes, uzskatāms, ka tā eksistēja preces iegādes dienā, izņemot gadījumu, kad šāds pieņēmums ir pretrunā ar preces raksturu vai neatbilstības veidu.
Ja iegādātā prece izrādās neatbilstoša, patērētājam ir tiesības pieprasīt:
1. Vispirms – lai bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā novērš preces neatbilstību VAI apmaina preci, izņemot ja tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Jāņem vērā arī preces raksturs, kā arī paredzamais tās lietošanas nolūks.
2. Ja neatbilstību novēršanu nepaveic saprātīgā termiņā vai neapmaina preci, neradot neērtības, patērētājam ir tiesības uz:
– Cenas attiecīgu samazinājumu.
– Līguma atcelšanu un naudas atmaksu (izņemot, ja neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt iespējas preci izmantot).
Samazinot cenu vai atceļot līgumu, var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko patērētājs guvis, lietojot preci un par ko līgumslēdzēju puses nav vienojušās
Ja rodas strīds ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, tas vispirms risināms pārrunu ceļā, cenšoties panākt vienošanos mutiski vai rakstiski.
Pārdevēja pienākums – sniegt atbildi/ piedāvājumu risinājumam – parasti 15 darbdienu laikā. Atteikums jāpamato.
Ja neizdodas strīdu atrisināt, patērētājs var vērsties:
1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pēc palīdzības.
2. Pie attiecīgās jomas ārpustiesas strīdu risinātāja.
3. Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt komisiju.
4. Tiesā, tai skaitā saskaņā ar procedūru par maza apmēra prasībām.
Ārpustiesas strīdu risināšanas kārtība:
Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai rakstveidā nosūtot uz adresi: Eholotes.eu, Austuves iela 3a, Rīga, LV1063. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrītat, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvā strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot
– vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
– iesnieguma iesniegšanas datumu;
– strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām ārpustiesas strīdu risinātājiem:
– Strīdu izšķiršana tiešsaitē: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LV
– Strīdu risināšanas process: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
– Ārpustiesas strīdu risinātāju datubāze: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija:
Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010
Tālr.: 65452554;
e-pasts: [email protected]
mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0
Maksa: Bez maksas
Valodas: Iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam

 

Vai neatradāt to, ko meklējāt? Palīdzēsim!

Mūsu profesionālie pārdevēji palīdzēs atrast meklēto vai arī atradīs ko līdzvērtīgu!

Sazināties