Privātuma politika

Lietotāju datu drošība

SIA “Ezergailis” ir interneta veikala Eholotes.eu īpašnieks. SIA “Ezergailis” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Eholotes.eu apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA “Ezergailis” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu vietnes izmantošanu.
Pircēju personas datus SIA “Ezergailis” apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot pircēju personas datus, SIA “Ezergailis” izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
Veicot pasūtījumu eholotes.eu, pircējs piekrīt un atļauj SIA “Ezergailis” reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt savus personas datus.
Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus pircējs turpmāk sniegs pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:
4.1 datu apstrāde pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
4.2 dati ir nepieciešami pircēju identificēšanai un uzskaitei;
4.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;
4.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (saziņai).
4.5 dati ir nepieciešami lai izskatītu pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.
SIA “Ezergailis” nodrošina pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot pārdevēja partneriem, kas nodrošina Eholotes.eu iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.
Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt SIA “Ezergailis”, izmantojot e-pasta adresi: [email protected].
Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
7.1 kādas ziņas par pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
7.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
7.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

Sīkdatnes (cookies)

Informācija, ko iegūstam par apmeklētājiem, izmantojot mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un izvērtētu vajadzības uzlabot mājaslapas saturu un tā izvietojumu, par Eholotes.lv apmeklētājiem papildus lietotāja sniegtajiem datiem tiek ievākta informācija, kas ietverta mājaslapas piekļuves failos (IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās veikala sadaļas un preces).

Eholotes.eu tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un iveikala plašākas izmantošanas iespējas.
Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (pircēju). Sīkdatnes Eholotes.eu tiek izmantotas šādiem mērķiem:
1) iveikala pielāgošanai lietotāju (pircēju) vēlmēm;
2) iveikala iepirkšanās un preču piedāvājuma optimizēšanai;
3) reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām;
4) statistikas veidošanai par apmeklētāju skaitu.
Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. Eholotes.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes. Atsevišķos gadījumos Eholotes.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

Eholotes.eu – zināšanas un pieredze īstiem copmaņiem

Eholotes.eu ir pieredzes apmaiņas platforma un copes aprīkojuma ekspertu veidota iepirkšanās vietne copmaņiem. Dalāmies zināšanas un pieredzē, lai gan makšķerēšanas sporta entuziasti, gan makšķernieki-amatieri atrastu piemērotākos copes aprīkojuma risinājumus atbilstīgi saviem makšķerēšanas paradumiem.

Vai neatradāt to, ko meklējāt? Palīdzēsim!

Mūsu profesionālie pārdevēji palīdzēs atrast meklēto vai arī atradīs ko līdzvērtīgu!

Sazināties