Distances līgums

Distances līgums ir vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus.
1. Šis Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes Eholotes.lv īpašnieku SIA “EZERGAILIS”, reģistrācijas numurs 40003981247, juridiskā adrese: Gobu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., (turpmāk – Pārdevējs), kas savas saimnieciskās darbības ietvaros piedāvā un pārdod preci Pircējam un Pircēju, kas izdara pirkumu eholotes.eu/ interneta tirdzniecības vietnē (turpmāk – Internetveikals).
2. Pircējs ir jebkura rīcībspējīga persona, patērētājs, kas veic pasūtījumu Internetveikalā.
Veicot pirkumu, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā.
3. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti eholotes.eu interneta tirdzniecības vietnē.
Līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalos.
4. Līgums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši Līguma noteikumiem, veicis apmaksu par Preci vai Pakalpojumu.
5. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un sapratis šī Līguma saturu un nozīmi, un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.
Pircējs ir informēts, ka Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču vai Pakalpojuma pasūtīšanas brīdī.
6. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.
7. Klientu dati tiek aizsargāti un apstrādāti, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības likumu. Privātuma politika (https://eholotes.eu/privatuma-politika/) attiecas uz šī Līguma ietvaros apstrādātajiem fizisko personu datiem. Pircējam ir pienākums nekavējoties paziņot par visām izmaiņām tās fizisko personu datos: uzvārds, adrese, e-pasts, tālrunis u.tml.
8. Pircējs pasūta Preces, aizpildot preču pasūtījuma formu Internetveikalā vai rakstot uz [email protected] saskaņā ar Pasūtīšanas noteikumiem (https://eholotes.eu/pasutisanas-noteikumi/). Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Pasūtīt“. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piekrišanu noslēgt šo Līgumu, iegādāties izvēlēto un pasūtīto konkrēto Preci par norādīto cenu.
9. Pārdevējs veic Preces piegādi saskaņā ar Piegādes un norēķinu kārtību (https://eholotes.eu/piegade-un-norekinu-kartiba/) Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā pirms apstiprinājuma saņemšanas no Pārdevēja.
10. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.
11. Apmaksu par Preci Pircējs veic Eholotes.lv birojā, interneta veikalā eholotes.eu ar kredītkarti (MasterCard, Visa) vai ar pārskaitījumu uz Eholotes.lv konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.
12. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos.
13. Preces tiek piegādātas 7 (septiņu) dienu laikā no pasūtījuma pieņemšanas un pilnas samaksas veikšanas.
14. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam brīdī, kad Prece apmaksāta pilnā apmērā un piegādāta, saskaņā piegādes noteikumiem.
15. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu noformēšanu Pārdevējs veic darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, sestdienās, svētdienās un brīvdienās – pasūtījumu apstrāde netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma noformēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.
16. Nomas Preces Pircējam tiek nodotas lietošanā, bez tiesībām tos pārdot, dāvināt, nodot citām personām, izjaukt vai izkomplektēt.
17. Ja Pircēja vainas dēļ nomas Preces nav vairs izmantojams tam paredzētajam – mērķiem, ir bojātas, izjauktas, izkomplektētas vai zaudējušas ārējo izskatu, Pircējam pilnā mērā jāatlīdzina Pārdevējam radītie zaudējumi saskaņā ar Preces vērtību. Ja nomas Precei ir redzami vizuāli vai tehniski defekti, kurus ir iespējams izlabot, Pārdevējs aprēķina un ietur no Drošības naudas summu, kas atbilst defektu labošanas summai.
18. Pēc pieņemšanas – nodošanas akta par nomas Preci parakstīšanas, Pārdevējs atgriež iemaksāto drošības naudu skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitījumu, pārskaitot to atpakaļ uz bankas kontu, no kura drošības nauda tikusi saņemta, bet, ja ir iestājusies 16.punktā minētā situācija, tad ietur atlīdzību no drošības naudas par sabojātajām Precēm, un atlīdzību par nomas Preču atgriešanas termiņa kavējumu. Ja ar drošības naudu nepietiek nodarīto zaudējumu segšanai, Pircējam ir pienākums papildus samaksāt par nodarītajiem zaudējumiem.
19. Pircējam, izvēloties nomas Preces, ir jāsamaksā nomas maksa un drošības nauda no Preces vērtības, pieprasot priekšapmaksas rēķinu un veicot maksājumu ar pārskaitījumu uz Eholotes.lv konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā vai veicot apmaksu Eholotes.lv birojā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu. Drošības nauda maksājama vienlaicīgi ar nomas maksu. Pēc nomas Preču atgriešanas Pārdevējam, drošības nauda atmaksājama Pircējam.
20. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no brīža kad prece iegūta valdījumā, neminot atgriešanas iemeslu. Vairāk informācijas Noteikumos par atteikuma tiesību izmantošanu (https://eholotes.eu/noteikumi-par-atteikuma-tiesibu-izmantosanu/).
21. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā (Krasta iela 99a, Rīga, LV-1063) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.
22. Ja veikalā nav pasūtīto Preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības Preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku to daudzumu. Šādā gadījumā Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto starpību par nepiegādāto Preci.
23. Visu Internetveikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas katras preces aprakstā. Precēm tiek piešķirta preces ražotāja garantija (https://eholotes.eu/garantijas-noteikumi/). Ja Pircēju neapmierina pasūtītā Preces kvalitāte viņa pienākums ir informēt Pārdevēju, lai tas varētu sazināties un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju.
24. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem Preces pašai. Ja pasūtītās Preces saņems cita persona, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas varētu rasties, gadījumā, ja Pircējs ir norādījis nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja Preci saņems cita persona.
25. Ja Preču piegādi nav bijis iespējams veikt Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par Precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām precēm, ja Preces atgriešanas rezultātā sabojājušās.
26. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.
27. Ja piekļūšana Internetveikalam vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.
28. Pircējs uzņemas visu atbildību par norādīto datu konfidencialitāti un neizpaušanu trešajām personām, jebkurš Pasūtījums, kas tiek veikts ar Pircēja lietotājvārdu un paroli ir Pircējam saistošs un tas nav tiesīgs no šī Pasūtījuma atkāpties.
29. Jebkura Internetveikalā iekļautā informācija (piemēram, Preču cenas un atlikumi noliktavā) ir konfidenciāla un bez Pārdevēja rakstveida atļaujas nav izpaužama trešajām personām. Jebkurā šī punkta noteikumu pārkāpuma gadījumā Pircējs apņemas atlīdzināt Pārdevējam visus radītos zaudējumus.
30. Visi strīdi saistībā ar Līguma noteikumu un nosacījumu izpildi, ir risināmi savstarpējo pārrunu ceļā. Ja savstarpēju sarunu ceļā vienošanos panākt nebūs iespējams, tad strīdi tiks nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
31. Lai iesniegtu sūdzību par attālināti iegādātu preci vai pakalpojumu, var izmantot Eiropas komisijas izveidotu platformu, lai bez tiesas, savstarpēji vienojoties, būtu iespējams izšķirt strīdu saistībā ar attālinātu preču vai pakalpojumu iegādi. Platforma ir pieejama šeit – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV
Test 123

Vai neatradāt to, ko meklējāt? Palīdzēsim!

Mūsu profesionālie pārdevēji palīdzēs atrast meklēto vai arī atradīs ko līdzvērtīgu!

Sazināties